Politica anti-mită Visa Inc.

1.0 Obiectiv

Visa Inc. a adoptat această Politică anti-mită („Politica”) pentru a respecta cerințele și restricțiile Legii privind practicile de corupție în străinătate din Statele Unite, Legii privind combaterea dării și luării de mită din Regatul Unit și ale altor legi anti-mită în vigoare din întreaga lume.

2.0 Domeniul de aplicare

Politica se aplică tuturor directorilor, funcționarilor, angajaților și colaboratorilor („Personalul Visa”) Visa Inc. și ai filialelor sale („Visa” sau „Compania”).  Această Politică trebuie citită împreună cu alte politici, proceduri și linii directoare ale Companiei, inclusiv Codul de conduită și etică în afaceri și Politica privind programul pentru deplasări și cheltuieli și carduri de cumpărături. Cu toate acestea, în măsura în care această Politică este mai restrictivă, ea înlocuiește celelalte politici și proceduri în vigoare ale Companiei (inclusiv cele referitoare la cadouri, mese sau divertisment). Prezenta Politică poate fi tradusă în alte limbi, iar dacă este tradusă, versiunea în limba engleză va prevala.

Departamentele regionale juridice, de etică și de conformitate pot dezvolta praguri de cheltuieli specifice fiecărei zone geografice sau fiecărei țări, peste care sunt necesare proceduri de aprobare prealabilă. Departamentele regionale juridice, de etică și de conformitate pot răspunde la întrebări despre această politică și pot oferi îndrumări cu privire la toate procedurile specifice pieței.

3.0 Declarația de politică

Compania s-a angajat să depășească alte afaceri prin concurență loială și onestă pe piață. Respectarea acestei Politici anti-mită și a Instrucțiunilor referitoare la Politica anti-mită (Anexa A) este responsabilitatea tuturor angajaților Companiei. Consiliul de administrație și Comitetul de audit și de risc, directorul general, conducerea superioară și directorul Departamentului de etică și conformitate au sarcina specifică de a se asigura că Compania respectă cele mai înalte standarde legale și etice în tranzacțiile sale comerciale. Visa va respecta condițiile și spiritul legilor anti-mită în vigoare în desfășurarea activității sale.  Promisiunea, autorizarea, oferirea, darea, acceptarea sau solicitarea, directă sau indirectă, a oricărui lucru de valoare sau a oricărui avantaj necuvenit, oricărei persoane, cu intenția sau impresia de a-și influența în mod necorespunzător deciziile sau conduita sau ca recompensă pentru performanță necorespunzătoare este strict interzisă.

Compania se angajează să își respecte obligațiile care îi revin în temeiul legilor anti-mită. În calitate de corporație din Statele Unite tranzacționată la Bursa de Valori din New York, Compania se supune Legii privind practicile de corupție în străinătate (FCPA) din Statele Unite. FCPA este o lege cu prevederi penale care interzice promiterea, autorizarea, oferirea sau dăruirea oricărui lucru de valoare, direct sau indirect, către funcționari guvernamentali non-americani (un termen larg care include angajați de la toate nivelurile guvernelor non-americane, precum și angajații întreprinderilor de stat sau controlate de stat, cum ar fi o instituție financiară de stat, și candidați politici, partide politice sau oficiali ai partidelor non-americani și organizații publice internaționale) pentru a influența orice acțiune sau decizie a unui funcționar non-american în calitatea sa oficială. FCPA se aplică conduitei Companiei și personalului Visa din întreaga lume. De asemenea, Compania este supusă unui număr mare de legi și reglementări cu privire la gratuitățile de afaceri care pot fi acceptate de personalul guvernamental american. Promisiunea, oferirea sau livrarea unui cadou, a unei favori sau a altei gratuități către un oficial guvernamental sau angajat al guvernului Statelor Unite care încalcă aceste reguli nu numai că ar putea încălca politica Companiei, dar ar putea reprezenta și o infracțiune.

De asemenea, compania și personalul Visa trebuie să respecte Legea privind combaterea dării și luării de mită din Regatul Unit din 2010 („Legea privind combaterea dării și luării de mită”). Legea privind combaterea dării și luării de mită interzice atât mituirea oficialilor guvernamentali, cât și mita comercială. Legea privind combaterea dării și luării de mită face ca oferirea, promiterea sau darea de mită să fie considerată o infracțiune (ceea ce, în sensul acestei Politici anti-mită, înseamnă un avantaj financiar sau de altă natură); să solicite, să fie de acord să primească sau să accepte mită; sau să mituiască un funcționar public străin. Compania poate fi, de asemenea, trasă la răspundere pentru neprevenirea mituirii comise în numele său și este obligată să implementeze proceduri adecvate pentru prevenirea mituirii de către cei care prestează servicii pentru sau în numele Companiei, inclusiv serviciile furnizate de filiale.

Pe lângă FCPA și Legea privind combaterea dării și luării de mită, Compania ar putea fi supusă și altor legi anti-mită din întreaga lume.  

Este strict interzisă oferirea oricărui lucru de valoare unui oficial guvernamental sau unui oficial guvernamental vizat (așa cum este definit în Anexa A) al oricărei țări cu încălcarea legii anti-mită sau efectuarea de plăți ilegale către terți, cunoscând sau având motive să știe că va fi oferită, dată sau promisă o parte unui astfel de oficial. Plățile de facilitare – plăți pentru accelerarea sau asigurarea efectuării unei acțiuni guvernamentale de rutină – sunt, de asemenea, interzise.

În cele din urmă, multe legi anti-mită interzic, de asemenea, promiterea, oferirea sau plata de mită sau comisioane ilegale către entități private. Această Politică interzice promiterea, autorizarea, oferirea, darea, acceptarea sau solicitarea oricărui lucru de valoare sau a oricărui alt avantaj pentru orice terță parte – inclusiv un client, client potențial, furnizor sau alt partener de afaceri – cu intenția de a influența sau a da impresia de a recompensa în mod necorespunzător deciziile de afaceri ale destinatarului.

4.0 Responsabilitatea

4.1 Responsabilul cu Politica și programul

Directorul Departamentului de etică și conformitate este responsabilul cu politica și programul și va administra politica și va dezvolta un cadru de politică care include proceduri, instrumente, comunicări și instruire pentru a implementa această politică și a-și atinge obiectivele. Departamentul de etică și conformitate globală va asigura supravegherea instruirii anuale cu privire la Politica furnizată personalului relevant Visa.

4.2 Sponsor executiv

Sponsorul executiv al Politicii este consilierul general.

4.3 Supravegherea Politicii

Comitetul de risc corporativ (CRC) va asigura supravegherea guvernanței pentru această Politică prin intermediul actualizărilor periodice ale Departamentului de etică și de conformitate globală.  

4.4 Excepții

Excepțiile de la această Politică trebuie aprobate în prealabil de responsabilul cu Politica, Consilierul juridic pentru Politică și CRC. Responsabilul cu Politica va urmări orice excepții sau derogări de la Politică.

5.0 Investigarea încălcărilor

Compania va investiga toate rapoartele primite cu privire la orice încălcare sau suspiciune de încălcare a acestei Politici și nu va tolera niciun fel de represalii pentru rapoartele sau reclamațiile făcute cu bună credință. Codul de conduită și etică în afaceri Visa îi protejează pe toți cei care fac un raport sau o reclamație, iar personalul Visa trebuie să coopereze în cadrul investigațiilor interne privind conduita necorespunzătoare.

Orice conduită care contravine acestei Politici, Codului de conduită și de etică în afaceri al Companiei sau legislației în vigoare poate duce la acțiuni disciplinare, până la desfacerea contractului de muncă, sub rezerva cerințelor legale locale.

6.0 Revizuirea Politicii

Responsabilul cu Politica are responsabilitatea de a revizui Politica cel puțin anual pentru a confirma că aceasta rămâne relevantă și că este eficientă în îndeplinirea obiectivelor de afaceri declarate și în recomandarea actualizărilor necesare către CRC.

7.0 Validarea conformității cu Politica

Această Politică și procedurile sale fac obiectul validării periodice de către Departamentul de etică și de conformitate globală și/sau verificării de către auditul intern, pentru a determina eficiența implementării și conformitatea continuă cu Politica. Constatările și strategiile de atenuare pot fi revizuite împreună cu părțile interesate corespunzătoare. Constatările materiale vor fi raportate către CRC și/sau Consiliul de administrație sau comitetelor delegate de acesta, după caz.

8.0 Documente conexe

  • Politica privind programul pentru deplasări și cheltuieli și carduri de cumpărături
  • Îndrumări referitoare la programul global de carduri – Deplasări și cheltuieli și carduri de cumpărături